BF472: MÚT BÀN CHẢI VỆ SINH BỒN TẮM CAO CẤP TREPICA (MÚT THAY THÊ BF471)