Quánh nắp kính SUPER CHEF h.kim tráng men đáy từ 14cm SC_M2014