DAO_6 – Dao làm cá dài ( Dài 140mm, Dầy 2mm) – cán gỗ