BSB15: BÀN CHẢI VỆ SINH BỀ MẶT CAO CẤP (ĐẦU THAY THẾ BSB10)