Quánh nắp kính SUPER CHEF h.kim tráng men đáy từ 18cm SC_M2018