Chào sâu SUPER CHEF h.kim tráng men 16cm SC_DF2016